બંધ

કોવિડ - 19 (ઓર્ડર / પરિપત્ર / સલાહકાર)

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

કોવિડ - 19 (ઓર્ડર / પરિપત્ર / સલાહકાર)
શીર્ષક તારીખ View / Download
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ હુકમ સી.આર.પી.સી. તારીખ 03/06/2020 11/09/2020 જુઓ (264 KB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ વિસ્તરણ હુકમ સી.આર.પી.સી. તારીખ 05/06/2020 11/09/2020 જુઓ (382 KB)