બંધ

કચેરી હુકમ

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

કચેરી હુકમ
શીર્ષક તારીખ View / Download
કલેક્ટર કચેરી – ભારે માલસામાનના વાહનોની અવરજવર પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ અંગેનો આદેશ 14/03/2024 જુઓ (955 KB)
કલેક્ટર કચેરી, DNH – કલમ 144 હેઠળ આદેશ 24/01/2024 જુઓ (575 KB)
કલેક્ટર કચેરી, સિલ્વાસા – આગામી તહેવારોના કાર્યક્રમ એટલે કે ગણેશ ઉત્સવ, દુર્ગા પૂજા વગેરેની પરવાનગી અંગેનો પરિપત્ર. 15/09/2023 જુઓ (5 MB)
કલેક્ટર કચેરી, સિલ્વાસા – મોડિફાઇડ એશ્યોર્ડ કેરિયર પ્રોગ્રેશન (MACP) યોજના હેઠળ નાણાકીય અપગ્રેડેશનની અનુદાન અંગેનો આદેશ 09/06/2023 જુઓ (796 KB)
કલેક્ટર કચેરી – કલમ 144 Cr.PC હેઠળનો આદેશ તારીખ 12-12-2022 13/12/2022 જુઓ (2 MB)
કલેક્ટર કચેરી, સિલ્વાસા ઑફિસ – કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી સાથે જોડાયેલ સુશ્રી હિમાની મીના, IAS (પ્રોબેશનર) 2021 બેચની AGMUT કેડરની તાલીમ શિડ્યુલ અંગેનો આદેશ 30/09/2022 જુઓ (1 MB)
પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ – સેન્ટ્રલ ગ્રાઉન્ડ વોટર ઓથોરિટી પાસેથી NOC મેળવવાનો આદેશ 26/09/2022 જુઓ (2 MB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદા વિભાગ) – ગણેશ ઉત્સવ માટેની પરવાનગી અંગેનો પરિપત્ર 01/09/2022 જુઓ (9 MB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદા વિભાગ) – ઓર્ડર તા. 30/08/2022 30/08/2022 જુઓ (142 KB)
રાઈટ ઓફ વે (રોડબલ્યુ) ઓર્ડર- 2022 01/08/2022 જુઓ (729 KB)