બંધ

કચેરી હુકમ

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

કચેરી હુકમ
શીર્ષક તારીખ View / Download
કલેક્ટર દાદરા અને નગર હવેલીની કચેરી – ગુનાહિત કાર્યવાહી સંહિતાની કલમ 144 હેઠળ હુકમ તારીખ: 04/04/2021 06/04/2021 જુઓ (392 KB)
કલેક્ટર કચેરી, દાદરા અને નગર હવેલી – કલમ ૧33 સી.આર.પી.સી. હેઠળના ઓડર, બિન-ચેપગ્રસ્ત વિસ્તારો / રાજ્યમાંથી મરઘાં ઉત્પન્ન સ્ત્રોતના વેચાણ માટે તારીખ /0/૦/0/૨૦૧૨ 03/02/2021 જુઓ (385 KB)
ઉદ્યોગો નિયામક – સમય સુધીની સેવા – 2021 માટેની સૂચના. 27/01/2021 જુઓ (4 MB)
જિલ્લા પંચાયત – ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વસૂલવામાં આવતા વેરા માટેની સૂચના 27/01/2021 જુઓ (37 KB)
દાદરા અને નગર હવેલીનો કલેક્ટર કચેરી – એવિયન ઈન્ફલ્યુએન્ઝા અથવા બર્ડ ફ્લૂ માટે ઓર્ડર 08/01/2021 જુઓ (363 KB)