બંધ

એ.પી.જે કોલેજ

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

એ.પી.જે કોલેજ
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડો. એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજમાં (બી.એસ.સી. સેમ -1) વર્ષ 2021-22 માટે પ્રવેશ સૂચના 20/07/2021 જુઓ (715 KB)
ડૉ એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારની કોલેજ – બી એ, બી કોમ અને B.Sc SEM-II માટે પરીક્ષા ફી રજૂઆત નોટિસ. 02/06/2021 જુઓ (366 KB)
ડૉ એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારની કોલેજ – SEM-II માટે ઓનલાઇન પરીક્ષા ફી રજૂઆત નોટિસ. 04/05/2021 જુઓ (454 KB)
ટૂંકા ગાળાના કરાર આધારિત આધાર પર સહાયક પ્રોફેસરની પસંદગી માટે 30.12.2020 ના રોજ ઇન્ટરવ્યુ માટે લાયક ઉમેદવારના બધા પત્ર 22/12/2020 જુઓ (4 MB)
એડ્વર્ટિસીમેન્ટ નં. ઇડીએન / એપીજેકેસીસી / એટીએસસી / 2018/524/69442, તારીખ 05.06.2020 માટે લાગુ કરાયેલી ઉમેદવારની સૂચિ વિવિધ વિષય માટે ટૂંકા ગાળાના કરાર પર સહાયક પ્રોફેસરની પસંદગી માટે. 18/12/2020 જુઓ (4 MB)
વૈકલ્પિક ફાઇલ : જુઓ (4 MB)