બંધ

આંકડાકીય અહેવાલ

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

આંકડાકીય અહેવાલ
શીર્ષક તારીખ View / Download
યુ.ટી.નો સામાજિક આર્થિક વિકાસ દાદરા અને નગર હવેલી 2016-17 11/04/2018 જુઓ (949 KB)
દાદરા અને નગર હવેલી 2018-19નો સામાજિક આર્થિક વિકાસ 01/01/2019 જુઓ (832 KB)