બંધ

અધિનિયમ / નિયમો / નીતિ

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

અધિનિયમ / નિયમો / નીતિ
શીર્ષક તારીખ View / Download
રાઈટ ઓફ વે (રોડબલ્યુ) ઓર્ડર- 2022 01/08/2022 જુઓ (729 KB)
દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ (રાજ્યના કાયદા અને રાષ્ટ્રપતિ નિયમોનું અનુકૂલન) હુકમ, 2020. 09/10/2020 જુઓ (2 MB)
આબકારી નીતિ 2015-16 01/01/2015 જુઓ (17 KB)
Industrialદ્યોગિક નીતિ 2015 01/01/2015 જુઓ (2 MB)