બંધ

અધ્યક્ષ જીલ્લા ડીએમએ / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / કલેક્ટર

ઇમેઇલ : collector-dnh[at]nic[dot]in
હોદ્દો : અધ્યક્ષ જીલ્લા ડીએમએ / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / કલેક્ટર
લેન્ડલાઇન નંબર : 0260-2642721