બંધ

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ
નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર dmc-dnh@gov.in 0260-2642721
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસર dmc.dnh.ut@gmail.com 0260-2642721
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ dmc-dnh@gov.in 0260-2642721
અધ્યક્ષ જીલ્લા ડીએમએ / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / કલેક્ટર અધ્યક્ષ જીલ્લા ડીએમએ / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / કલેક્ટર collector-dnh@nic.in 0260-2642721