બંધ

મેઈન કોર્સ

ઉબડિયુ ખોરાક
ઉબેદિયુ

પ્રકાશિત: 11/09/2020

ઉબડિયુ એ ગુજરાતની ખૂબ જ પ્રખ્યાત વાનગી છે, મોટે ભાગે શિયાળાની seasonતુમાં તે ઉપલબ્ધ હોય છે .યુબડીયી કાંડ, બટાટા, રતાલુ,…

વિગતો જુઓ