બંધ

વેબ માહિતી મેનેજર

નામ: સી આર માલી

હોદ્દો: પ્રોગ્રામર

વિભાગ: માહિતી ટેકનોલોજી

સરનામું: સચિવાલય, સિલવાસા.

ઇમેઇલ: champak.malidn@gov.in