બંધ

ફોટો ગેલેરી

આ જગ્યા જિલ્લા પ્રવૃત્તિઓ, લોંચિંગ, ઇવેન્ટ્સ અને સ્થાનો માટેના બધા ફોટા દર્શાવે છે.

અમારી લેડી ઓફ લેડી ચર્ચ

હેરિટેજ સાઇટ – પીટીની અમારી લેડીનું ચર્ચ

1 ફેસબુક પર શેર કરો ટ્વિટર પર શેર કરો ગેલેરી જુઓ
એક્વાસીન

એક્વાસરિન (નેટરલ) ટૂરિસ્ટ કમ્પ્લેક્સ, દુધની

14 ફેસબુક પર શેર કરો ટ્વિટર પર શેર કરો ગેલેરી જુઓ
સંચાલક સર હોસ્ટિંગ ફ્લેગ

15 મી ઓગસ્ટ: સ્વતંત્રતા દિવસ સમાપ્તિ

16 ફેસબુક પર શેર કરો ટ્વિટર પર શેર કરો ગેલેરી જુઓ