બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક – DIET, સામગ્ર શિક્ષા હેઠળ STC ધોરણે ઉમેદવારને જોડવા સંબંધિત નોટિસ 23/09/2021 જુઓ (638 KB)
શિક્ષણ નિયામક – ઇન્ટરવ્યૂ નોટિસ અને STC પર PGT તરીકે રોકાયેલા ઉમેદવારોની યાદી. 23/09/2021 જુઓ (7 MB)
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી – IHM & CT, કરાડ ખાતે B.Sc (H&HA) માં પ્રવેશ 2021-2022 માટે શેષ બેઠક માટેની જાહેરાત 22/09/2021 જુઓ (821 KB)
ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – એડમિશન પ્રોસ્પેક્ટ્સ (ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પેરામેડિકલ સાયન્સ 2021-22) 22/09/2021 જુઓ (1 MB)
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ કોલેજ – પ્રથમ ફાળવણી મેરિટ લિસ્ટ ગ્રુપ – A (ગણિત), કેટેગરી (સામાન્ય) 20/09/2021 જુઓ (8 MB)
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન – ‘સુમન’ (સૂરક્ષિતમાત્રિત્વાશ્વાસન) સંબંધિત સૂચના 16/09/2021 જુઓ (354 KB)
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – સુધારેલી પ્રવેશ સૂચના (B.A. સેમ -1) 13/09/2021 જુઓ (242 KB)
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ -સુધારેલી પ્રવેશ સૂચના (બી.કોમ સેમ -1) 09/09/2021 જુઓ (248 KB)
શિક્ષણ નિયામક – સૂચના (DIET ઇન્ટરવ્યૂ માટે યોગ્ય અને અયોગ્ય ઉમેદવારોની યાદી) 09/09/2021 જુઓ (3 MB)
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – સુધારેલી પ્રવેશ સૂચના (B.A. સેમ -1) 07/09/2021 જુઓ (242 KB)