બંધ

ડિરેક્ટરી

District department wise details of government officials and services appear here such as department name, contact person name and contact details.

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટરડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટરdmc-dnh[at]gov[dot]in0260-2642721
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસરડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસરdmc[dot]dnh[dot]ut[at]gmail[dot]com0260-2642721
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલdmc-dnh[at]gov[dot]in0260-2642721
અધ્યક્ષ જીલ્લા ડીએમએ / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / કલેક્ટરઅધ્યક્ષ જીલ્લા ડીએમએ / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ / કલેક્ટરcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721